DigitalBook

תנאי שימושכ

שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת לתנאי שימוש אלה:

תנאי שימוש באתר Digitalbook:

כללי תנאי שימוש אלה מסדירים את היחסים בין החברה, המספק מידע ותכנים אודות תקלות ונוריות הנמצאות ברכבים, לרבות גישה דיגיטלית לספרי רכב שונים ("החברה") לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש ו/או גולש באתר ("המשתמש"). החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי שימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. למשתמש לא יהיו כל טענות כלפי האתר בגין שינוי כאמור. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו. המשתמש מודע לכך שתנאי השימוש מתעדכנים מעת לעת, והוא מחויב להתעדכן ולקרוא את תנאי השימוש בפרקי זמן סבירים ולפעול על פיהם. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את שירותי האתר, כולם או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים, וכן להסיר מהאתר תכנים ומידע ללא שמירתם, וכל זאת על פי שיקול דעתה וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש. האתר עושה שימוש בקובצי "עוגיות" – מדובר בקבצים/ פיקסלים שעוקבים אחרי התנהגות הגלישה באתר , כאשר המטרה שלהם היא לספק מידע אנונימי בדבר התעבורה לאתר. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים, נשים וגברים כאחד, כמובן.

שימוש בתכני האתר:

הגלישה והשימוש באתר הינם אך ורק בכפוף לתנאי שימוש אלה לרבות שמירה על זכויות הקניין של האתר, והכרה והבנה שהחברה עושה את מירב המאמצים שהתכנים, המידע והנתונים יהיו מדויקים ומועילים, אך אין החברה אחראית על מידע חסר, או שגוי – ט.ל.ח. התכנים והמידע המוצגים באתר הם למטרות אינפורמטיביות בלבד ולחברה אין כל אחריות מסוג כלשהו כלפי השימוש בתכנים והמידע המוצג. אין להסתמך ולראות בתכנים ובמידע בבחינת ייעוץ מקצועי ואין לראות בתכנים ובמידע סוג של המלצה לביצוע פעולות (או המלצה לאי ביצוע פעולות) ברכב ובכלל. המידע באתר עלול להיות חסר, שגוי, בלתי עדכני או בלתי מותאם לכל משתמש, ולכן המשתמש צריך להיוועץ בחברת ההשכרה/ הליסינג בטרם יפעל על-פי התכנים המוצגים. החברה לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש במידע, בתכנים ובכל סוגי האינפורמציה במובן הרחב שנמצאים באתר. השימוש במידע ובתכנים הוא שימוש אישי ופרטי בלבד. המשתמש אינו רשאי לאפשר העברת המידע או להרשות שימוש כלשהו במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצדדים שלישיים. המשתמש מתחייב, כי המידע והתכנים לא ישמשו אותו למטרות מסחריות או עסקיות כלשהן וכן מתחייב המשתמש שלא לפגוע בעסקי החברה והאתר, ובכלל זה הצגת ו/או אחסון המידע מחוץ לאתר, לרבות אתרים אחרים ברשת האינטרנט או בכל מדיה אחרת. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה. החברה אינה מתחייבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של תכנים ומידע. החברה רשאית לשנות, להחליף או להוציא בכל עת איזה מהתוצרים המוצגים באתר. המשתמש מתחייב שלא יפרסם ברבים מידע ונתונים שנלקחו מהאתר, בכל צורה. המשתמש מתחייב כי לא ישכפל; יצלם; יעתיק ממידע ותכנים מהאתר. המשתמש לא רשאי להשתמש במידע ובתכנים שבאתר לצורך יצירת לקט, אוסף, תקציר או מאגרי מידע וחדשות. המשתמש לא רשאי לעשות שינוי במידע ובתכנים (כגון שכתוב, עריכה, תקצור, תרגום) וחל איסור על הפצתו של המידע והתכנים ברשת האינטרנט או בכל מדיה אחרת.

הגבלת אחריות:

השימוש באתר, במידע הכולל והתכנים ו/או הסתמכותו עליו, הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש. התכנים המפורטים באתר אינם מהווים, בשום מובן, יעוץ ו/או המלצה, ו/או מתן חוות דעת. הפועל, בהסמך על התכנים (במובן הרחב) פועל באחריותו הבלעדית בלבד. החברה אינה אחראית לכל שימוש שהמשתמש עושה במידע, בתכנים ובשירותים המוצגים באתר. החברה פועלת במידת האפשר כדי שהמידע והתכנים יהיו נכונים ומדויקים, אולם ייתכן ויחולו טעויות; ליקויים; אי התאמות ואי דיוק בתכנים ובמידע; פגמים בהעברתו לגולשים; המשתמש פוטר את חברה והפועלים מטעמה, מכל אחריות וחבות שקשורה בכך. יובהר כי תמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה. המידע והתכנים באתר עשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג, שייגרם במקרה כזה. החברה אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם למשתמש באתר ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה משימוש באתר. המשתמש פוטר את החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר. החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'. החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם.

תנאים נוספים:

על ההתקשרות בין המשתמש לבין החברה במסגרת האמור בתנאי שימו אלה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין יהיה בית המשפט המוסמך בישראל. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש הנ"ל. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי תנאי השימוש באתר ידועים לו וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם.